Gurur Mu? Aşk Mı?

Gururunuz mu daha ağır basar, Aşkınız mı?

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.